Belvedere Meridionale 2022. XXXIV. évf. 02.

Belvedere Meridionale 2022. 2. szám

Tanulmányok

Z. Karvalics László CSc
A mámoron és az igézeten túl:
a listák világának sokszempontú információtörténeti beágyazásához
Beyond Vertigo:
how to put the world of lists into information history narratives?
DOI 10.14232/belv.2022.2.1

Bátorfy Attila
Amiket Eco nem mutat meg.
A listák ábrázolásának rövid története és egy lehetséges taxonómia
What Eco does not show
The brief history of the graphic presentations of lists and a proposed taxonomy
DOI 10.14232/belv.2022.2.2

Árvai Tamás Kristóf
Adó- és zsákmánylisták az Újasszír Birodalom első felének királyfelirataiban
Tribute- and sacklists in the royal inscriptions of the first half of the Neo-Assyrian Empire
DOI 10.14232/belv.2022.2.3

Németh György DSc
Az athéni adólisták
On the Athenian Tribute Lists
DOI 10.14232/belv.2022.2.4

Gradvohl Edina PhD
Antik és középkori gyógynövénylisták
Ancient and medieval herbal lists
DOI 10.14232/belv.2022.2.5

Óbis Hajnalka PhD
Két késő antik publikációs lista – Az Augustinus-bibliográfia kialakulásának kezdeteiről
a Retractationes és az Indiculum alapján
Two late antique lists of publications
(On the beginnings of Augustine’s bibliography on the basis of Retractationes and Indiculum)
DOI 10.14232/belv.2022.2.6

Novák Veronika PhD, habil
Helynevek és hatalom – a lista és a „szokásos helyek” retorikája
a középkori információáramlásban
Placenames and power – listing and the rhetoric of „accustomed places” in medieval proclamations
DOI 10.14232/belv.2022.2.7

Horváthné dr. Hanny Erzsébet PhD
Rendszerek és felhasználók. Adalékok a lista-készítés hasznosságához
Systems and Users. Examples to the usefulness of the list-making
DOI 10.14232/belv.2022.2.8

Péter Krisztina
A legyőzhetetlenség listája
List of invincibility
DOI 10.14232/belv.2022.2.9

Barta M. János PhD
Miről mesélnek a kora újkori középiskolai adatsorok?
A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvének elektronikus feldolgozása.
Egy kutatási projekt első eredményei
The electronical processing of the school register of the Jesuit Grammar School in Košice
(The first results of a research project)
DOI 10.14232/belv.2022.2.10

Szász Géza
Statisztika-e az útleírás?
Is the travelogue statistics?
DOI 10.14232/belv.2022.2.11

Sz. Nagy Gábor PhD
A fakultatív hitoktatás a Rákosi-korszakban az adatok tükrében
The optional religious education in the Rakosi-era in the light of the national datas.
DOI 10.14232/belv.2022.2.12

A. Gergely András DSc
Minták Alexander Bernát és Marczali Henrik fenomenológiái felé
Patterns for phenomenologies of Alexander Bernát and Henrik Marczali
DOI 10.14232/belv.2022.2.13