Koszta László CV

Koszta László (1962-2015) történész, egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait a JATE történelem-földrajz-latin szakjain folytatta (1981-1986). Egyetemi doktor (1991), PhD fokozat (1996), Habilitáció (2008), MTA doktora (2013). 1985-től a JATE Középkori Magyar Történeti Tanszék oktatója, 1998-tól docens, 2013-tól egyetemi tanár. Az AETAS történettudományi folyóirat alapítója (1985). Az MTA Történettudományi Bizottságának tagja. Az SZTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetője (2003-). Kutatási területe elsősorban az Árpád- és Anjou-kori magyar történelem, ezen belül főleg egyháztörténelemmel foglalkozik, továbbá várostörténeti, gazdaságtörténeti és az írásbeliség korabeli helyzetét vizsgáló tanulmányai is megjelentek.

Koszta László 1962-ben született, Szombathelyen. A Pécsett töltött ifjúkor után Szegeden folytatta egyetemi tanulmányait, ahol történelmet, földrajzot és latint tanult. Munkássága elsősorban a középkori magyar egyháztörténet kutatásában teljesedett ki. A középkori magyar egyházszervezet – pécsi, váci, bihari, nyitrai püspökség, kalocsai érsekség –, a káptalanok és kanonokok, valamint a szerzetesrendek kutatása alkották munkája gerincét, bár várostörténettel, gazdaságtörténettel is foglalkozott és szegedi érdekeltségű középkorász professzorok életét, munkásságát is kutatta. Számos tanulmánya, könyvfejezete, szerkesztése, megannyi lexikon-szócikke mellett négy önálló könyvet jelentetett meg: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége: 1214-1353. (Pécs 1998); Írásbeliség és egyházszervezet: fejezetek a középkori magyar egyház történetéből (Szeged, 2007); A kalocsai érseki tartomány kialakulása (Pécs, 2013); A Válság és megerősödés: 1038-1196 (Budapest 2009.) Az eredményes kutató az oktatói munkában is kiválónak bizonyult. Lelkesedéssel adott elő, hallgatóival is megszerettetve az oktatott témát. 1985-ben társaival megalapították az Aetas c. folyóiratot. A Capitulum Középkori Egyháztörténeti Kutatócsoport 1997-ben tartott alakuló ülésén a vezetőjévé választotta. Dékán-helyettesként is részt vett a szegedi bölcsészkar életében. 2003-tól vezette a Középkori és Kora Újkori magyar Történeti Tanszéket. Vezetői képességének további elismeréseként a Történettudományi Doktori Iskola élére is megválasztották. Koszta László több szerkesztőbizottságnak is tagja volt itthon és külföldön. Ennek ismeretében a Belvedere Meridionale számára nagy megtiszteltetés, hogy a nagyformátumú, nemzetközileg elismert professzort munkatársai között tudhatta. Amikor felkérést kapott, hogy legyen folyóiratunk Tanácsadó Testületének tagja, a tőle megszokott készséggel mondott rá igent. Lektorként is segítette lapunk munkáját. Akik vele együtt dolgozhattunk, akiket útmutatással, bátorítással, pártfogással, kölcsönadott irodalmakkal segített, halála után fájdalmas űrt érezhetünk. A példa, amit adott, az emlék, amit róla őrzünk, méltó munkára kell, hogy ösztönözze tanítványait, munkatársait.
„Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei.”